Chemia dla przemysłu

2-chloroetanol

Numer CAS: 
107-07-3
Numer WE: 
203-459-7
Wzór chemiczny: 
C2H5ClO
Numer indeksu: 
603-028-00-7
Nazwa angielska: 
2-chloroethanol
Inne nazwy: 
Etylenochlorohydryna
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna ciecz
Zawartość min. 99,0%
Kwasowość (mg KOH/g) max. 0,2
Woda max. 0,1%
Współczynnik załamania 1.438 - 1.446

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1135
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
I
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
Zwroty P: 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 + P350 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P361 - Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
GHS02
GHS06
Beczka stalowa