Chemia dla przemysłu

Anilina

Numer CAS: 
62-53-3
Numer WE: 
200-539-3
Wzór chemiczny: 
C6H7N
Numer indeksu: 
612-008-00-7
Nazwa angielska: 
Aniline, phenylamine
Inne nazwy: 
Fenyloamina, aminobenzen
Parametr Wartość
Wygląd oleista, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1547
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09