Chemia dla przemysłu

Bezwodnik octowy

Numer CAS: 
108-24-7
Numer WE: 
203-564-8
Wzór chemiczny: 
C4H6O3
Numer indeksu: 
607-008-00-9
Nazwa angielska: 
Acetic anhydride, acetyl acetate
Inne nazwy: 
Octan acetylu, bezwodnik kwasu octowego
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1715
Klasa ADR: 
8
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
GHS02
GHS05
GHS06