Chemia dla przemysłu

Dwusiarczek węgla

Numer CAS: 
75-15-0
Numer WE: 
200-843-6
Wzór chemiczny: 
CS2
Numer indeksu: 
006-003-00-3
Nazwa angielska: 
Carbon disulphide
Inne nazwy: 
Disiarczek węgla, siarczek węgla (IV)
Parametr Wartość
Wygląd przejrzysta, bezbarwna ciecz
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) min. 99,99%
Gęstość (20°C) 1,262 – 1,266 kg/l
Pozostałoś po odparowaniu max. 20 mg/kg
Zakres temperatury wrzenia (1 bar) min. 98% przy 46,0 – 46,4 °C
Benzen max. 30 mg/kg
Siarkowodór max. 3 mg/kg
Żelazo max. 1 mg/kg

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1131
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
I
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwroty P: 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
GHS02
GHS07
GHS08
Beczka stalowa