Chemia dla przemysłu

Fosforyn trójetylu

Numer CAS: 
122-52-1
Numer WE: 
204-552-5
Wzór chemiczny: 
C6H15O3P
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Triethyl phosphite
Inne nazwy: 
Fosforyn trietylu
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna, przejrzysta ciecz
Czystość min. 99,00%
Etylen max. 0,1%
Fosforyn dwuetylu max. 0,5%
Fosforan trójetylu max. 0,5%

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
2323
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
Beczka stalowa