Chemia dla przemysłu

Jod

Numer CAS: 
7553-56-2
Numer WE: 
231-442-4
Wzór chemiczny: 
I2
Numer indeksu: 
053-001-00-3
Nazwa angielska: 
Iodine
Inne nazwy: 
-
Parametr Wartość
Wygląd szarofioletowe granulki
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) 99,5 – 100,5%
Zapach ostry
Pozostałość po odparowaniu max. 0,01%
Bromki i chlorki max. 50 ppm
Metale ciężkie max. 10 ppm
Siarczany max. 75 ppm
Żelazo max. 10 ppm

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3495
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P373 - NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
GHS07
GHS08
GHS09
Bęben kartonowy