Chemia dla przemysłu

Nadtlenek wodoru 30%

Numer CAS: 
7722-84-1
Numer WE: 
231-765-0
Wzór chemiczny: 
H2O2
Numer indeksu: 
008-003-00-9
Nazwa angielska: 
Hydrogen peroxide, dioxidane
Inne nazwy: 
Dioksydan, nadtlenek diwodoru
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
2014
Klasa ADR: 
5.1
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty P: 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
GHS05
GHS07