Chemia dla przemysłu

Tiomocznik

Numer CAS: 
62-56-6
Numer WE: 
200-543-5
Wzór chemiczny: 
CH4N2S
Numer indeksu: 
612-082-00-0
Nazwa angielska: 
Thiourea, thiocarbamide
Inne nazwy: 
Tiokarbamid
Parametr Wartość
Wygląd białe, krystaliczne ciało stałe

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3077
Klasa ADR: 
9
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
GHS07
GHS08
GHS09