Chemia dla przemysłu

Sód

Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0
Nazwa angielska: 
Sodium
Inne nazwy: 
-
Parametr Wartość
Wygląd serbrzystobiałe ciało stałe

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1428
Klasa ADR: 
4.3
Grupa pakowania: 
I
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą.
Zwroty P: 
P223 - Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
P231 - Używać w atmosferze obojętnego gazu.
P232 - Chronić przed wilgocią.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P370 + P378 - W przypadku pożaru: Użyć suchego piasku, chemicznych środków gaśniczych lub piany alkoholoodpornej do gaszenia.
P422 - Zawartość przechowywać w gazie obojętnym.
GHS02
GHS05
GHS08
-
Hermetyczne pudełka, pod azotem