Chemia dla przemysłu

Chlorek tionylu

Numer CAS: 
7719-09-7
Numer WE: 
231-748-8
Wzór chemiczny: 
Cl2OS
Numer indeksu: 
016-015-00-0
Nazwa angielska: 
Thionyl chloride
Inne nazwy: 
Tlenochlorek siarki, chlorek sulfinylu
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1836
Klasa ADR: 
8
Grupa pakowania: 
I
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H202 - Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS05
GHS06
Butelka 1000 ml
Butelka 2000 ml
Beczka stalowa
Beczka z wkładką polietylenową.