Chemia dla przemysłu

Cyjanek cynku

Numer CAS: 
557-21-1
Numer WE: 
209-162-9
Wzór chemiczny: 
C2N2Zn
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Nazwa angielska: 
Zinc cyanide
Inne nazwy: 
Dicyjanek cynku
Parametr Wartość
Wygląd biały lub beżowy proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1713
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
I
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
Zwroty P: 
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 - Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P264 - Dokładnie umyć ręce użyciu.
GHS06
GHS09
Hobok stalowy