Chemia dla przemysłu

Jodan potasu

Numer CAS: 
7758-05-6
Numer WE: 
231-831-9
Wzór chemiczny: 
KIO3
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Potassium iodate,
Inne nazwy: 
Jodan(V) potasu
Parametr Wartość
Wygląd biały, krystaliczny proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1479
Klasa ADR: 
5.1
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H272 - Może intensyfikować pożar
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P: 
P220 - Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
Słoik 1000 ml