Chemia dla przemysłu

1,4-dioksan

Numer CAS: 
123-91-1
Numer WE: 
204-661-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
603-024-00-5
Nazwa angielska: 
1,4-Dioxane, diethylene oxide
Inne nazwy: 
Ditlenek dietylenu
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1165
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zwroty P: 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
GHS08
Butelka 1000 ml
Kanister plastikowy 5 l