Chemia dla przemysłu

Acetonitryl

Numer CAS: 
75-05-8
Numer WE: 
200-835-2
Wzór chemiczny: 
C2H3N
Numer indeksu: 
608-001-00-3
Nazwa angielska: 
Acetonitrile, ACN
Inne nazwy: 
Cyjanometan, ACN
Parametr Wartość
Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1648
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zwroty P: 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
Beczka stalowa
Butelka 500 ml
Butelka 1000 ml