Chemia dla przemysłu

Cytrynian amonu dizasadowy

Numer CAS: 
3012-65-5
Numer WE: 
221-146-3
Wzór chemiczny: 
C6H14N2O7
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Ammonium hydrogencitrate
Inne nazwy: 
di-Amonu wodorocytrynian
Parametr Wartość
Wygląd ciało stałe

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS07
słoik 2000 ml