Chemia dla przemysłu

Fenol

Numer CAS: 
108-95-2
Numer WE: 
203-632-7
Wzór chemiczny: 
C6H6O
Numer indeksu: 
604-001-00-2
Nazwa angielska: 
Phenol, hydroxybenzene
Inne nazwy: 
Hydroksybenzen
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwne, białe kryształki

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1671
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09