Chemia dla przemysłu

Kwas sulfanilowy

Numer CAS: 
121-57-3
Numer WE: 
204-482-5
Wzór chemiczny: 
C6H7NO3S
Numer indeksu: 
612-014-00-X
Nazwa angielska: 
Sulfanilic acid, p-aminobenzenesulphonic acid
Inne nazwy: 
p-aminobenzenosulfonowy
Parametr Wartość
Wygląd biały proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty P: 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS07