Chemia dla przemysłu

Rezorcyna

Cena / l:150,00 zł
W opakowaniu200
Numer CAS: 
108-46-3
Numer WE: 
203-585-2
Wzór chemiczny: 
C6H6O2
Numer indeksu: 
604-010-00-1
Nazwa angielska: 
Resorcinol
Inne nazwy: 
1,3-dihydroksybenzen, m-dihydroksybenzen, rezorcynol
Parametr Wartość
Wygląd białe, jasnożółte lub jasnoróżowe płatki lub kryształy

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
2876
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS05
GHS07
GHS09
Worki 25 kg