Chemia dla przemysłu

Tetrahydrofuran

Numer CAS: 
109-99-9
Numer WE: 
203-726-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O
Numer indeksu: 
603-025-00-0
Nazwa angielska: 
Tetrahydrofuran, THF, oxolane
Inne nazwy: 
Czterowodorofuran, THF, oksolan
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz
Zawartość tetrahydrofuranu min. 99,95%
Zawartość wody max. 0,01%
Zawartość nadtlenków max. 0,0025%
Zawartość inhibitora jako BHT 0,020 - 0,035%
Całkowita zawartość zanieczyszczeń max. 0,05%
Barwa w skali Pt-Co,stopnie Hazena max. 10

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
2056
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 - W przypadku narażenia lub styczności:
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
GHS08
Beczka stalowa