Chemia dla przemysłu

Alkohol benzylowy

Numer CAS: 
100-51-6
Numer WE: 
202-859-9
Wzór chemiczny: 
C7H8O
Numer indeksu: 
603-057-00-5
Nazwa angielska: 
Benzyl alcohol, phenylmethanol
Inne nazwy: 
Fenylometanol
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P304 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
GHS07
Butelka 1000 ml
Kanister plastikowy 5 l
Beczka stalowa