Chemia dla przemysłu

Chloroform

Numer CAS: 
67-66-3
Numer WE: 
200-663-8
Wzór chemiczny: 
CHCl3
Numer indeksu: 
602-006-00-4
Nazwa angielska: 
Chloroform, trichloromethane
Inne nazwy: 
Trichlorometan, trójchlorek metylu
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1888
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwroty P: 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P311 - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS06
GHS08
Butelka 1000 ml
Beczka stalowa