Chemia dla przemysłu

Czterochloroetylen

Numer CAS: 
127-18-4
Numer WE: 
204-825-9
Wzór chemiczny: 
C2Cl4
Numer indeksu: 
602-028-00-4
Nazwa angielska: 
Tetrachloroethylene, Tetrachloroethene
Inne nazwy: 
Czterochloroeten, tetrachloroetylen, tetrachloroeten
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1897
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
GHS08
GHS09
Paletopojemnik
Beczka stalowa
Kanister plastikowy 30 l
Kanister plastikowy 20 l
Kanister plastikowy 10 l