Chemia dla przemysłu

Nitrometan

Numer CAS: 
75-52-5
Numer WE: 
200-876-6
Wzór chemiczny: 
CH3NO2
Numer indeksu: 
609-036-00-7
Nazwa angielska: 
Nitromethane, nitrocarbol
Inne nazwy: 
-
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwna lub żółta ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1261
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
Zwroty P: 
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P370 + P380 + P375 - W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
GHS02
GHS07
Kanister plastikowy 5 l