Chemia dla przemysłu

Toluen

Numer CAS: 
108-88-3
Numer WE: 
203-625-9
Wzór chemiczny: 
C7H8
Numer indeksu: 
601-021-00-3
Nazwa angielska: 
Toluene, methylbenzene
Inne nazwy: 
Metylobenzen, fenylometan
Parametr Wartość
Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1294
Klasa ADR: 
3
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
Zwroty P: 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
GHS02
GHS07
GHS08
Beczka stalowa
Kanister plastikowy 5 l