Chemia dla przemysłu

Azotan amonu

Numer CAS: 
6484-52-2
Numer WE: 
229-347-8
Wzór chemiczny: 
H4N2O3
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Ammonium nitrate
Inne nazwy: 
Saletra amonowa, azotan amonowy
Parametr Wartość
Wygląd biały lub prawie biały, krystaliczny proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1942
Klasa ADR: 
5.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H272 - Może intensyfikować pożar
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P: 
P220 - Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS02
GHS07
Worki 25 kg