Chemia dla przemysłu

Azotan potasu

Numer CAS: 
7757-79-1
Numer WE: 
231-818-8
Wzór chemiczny: 
KNO3
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Potassium nitrate
Inne nazwy: 
Saletra potasowa, azotan(V) potasu
Parametr Wartość
Wygląd bezbarwne kryształy

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1486
Klasa ADR: 
5.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H272 - Może intensyfikować pożar
Zwroty P: 
P220 - Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
GHS02
Worki 25 kg