Chemia dla przemysłu

Chlorek miedzi(I)

Numer CAS: 
7758-89-6
Numer WE: 
231-842-9
Wzór chemiczny: 
ClCu
Numer indeksu: 
029-001-00-4
Nazwa angielska: 
Copper(I) chloride, cuprous chloride
Inne nazwy: 
Chlorek miedzi
Parametr Wartość
Wygląd biały proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
2802
Klasa ADR: 
8
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
GHS05
GHS07
GHS09