Chemia dla przemysłu

Chlorek niklu(II)

Numer CAS: 
7718-54-9
Numer WE: 
231-743-0
Wzór chemiczny: 
Cl2Ni
Numer indeksu: 
028-011-00-6
Nazwa angielska: 
Nickel(II) chloride
Inne nazwy: 
Chlorek niklu
Parametr Wartość
Wygląd żółty, krystaliczny proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3288
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H350i - Wdychanie może spowodować raka.
H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 - Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P311 - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
GHS06
GHS08
GHS09