Chemia dla przemysłu

Chromian potasu

Numer CAS: 
7789-00-6
Numer WE: 
232-140-5
Wzór chemiczny: 
CrK2O4
Numer indeksu: 
024-006-00-8
Nazwa angielska: 
Potassium chromate
Inne nazwy: 
Chromian dipotasu, chromian(VI) potasu, chromian potasowy
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3288
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H340 - Może powodować wady genetyczne .
H350i - Wdychanie może spowodować raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
GHS06
GHS08
GHS09
Hobok stalowy