Chemia dla przemysłu

Dwuchromian potasu

Numer CAS: 
7778-50-9
Numer WE: 
231-906-6
Wzór chemiczny: 
K2Cr2O7
Numer indeksu: 
024-002-00-6
Nazwa angielska: 
Potassium dichromate
Inne nazwy: 
Dwuchromian potasowy, dichromian(VI) potasu
Parametr Wartość
Wygląd czerwonopomarańczowe kryształy
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) 99,80%
Chlorki (Cl) 0,02%
Siarczany (SO4) 0,02%
Woda (H2O) 0,01%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie 0,01%

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3288
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H272 - Może intensyfikować pożar
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H340 - Może powodować wady genetyczne .
H350i - Wdychanie może spowodować raka.
H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
GHS03
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Worki 25 kg