Chemia dla przemysłu

Jodek potasu

Numer CAS: 
7681-11-0
Numer WE: 
231-659-4
Wzór chemiczny: 
KI
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Potassium iodide
Inne nazwy: 
-
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształy
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) 99,0 – 100,5%
Jod 75,74 – 76,89%
Wygląd roztworu przejrzysty i bezbarwny
Strata na suszeniu max. 1,0%
Jodany max. 4 ppm
Metale ciężkie max. 10 ppm
Siarczany max. 150 ppm
Żelazo max. 20 ppm

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
nie dotyczy
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty P: 
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS07
Worki 25 kg