Chemia dla przemysłu

Jodek rtęci II

Numer CAS: 
7774-29-0
Numer WE: 
231-873-8
Wzór chemiczny: 
HgI2
Numer indeksu: 
080-002-00-6
Nazwa angielska: 
Mercury (II) iodide, mercury diiodide
Inne nazwy: 
Rtęci (II) jodek czerwony, jodek rtęciowy
Parametr Wartość
Wygląd ciemnoczerwony proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1638
Klasa ADR: 
6.1
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
GHS06
GHS08
GHS09
Słoik 500 ml