Chemia dla przemysłu

Jodek sodu

Cena / kg:80,00 zł
W opakowaniu25
Numer CAS: 
7681-82-5
Numer WE: 
231-679-3
Wzór chemiczny: 
NaI
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Sodium iodide
Inne nazwy: 
-
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształy
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) 99,0 - 100,5%
Jod 83,82 – 85,09%
Wygląd roztworu przejrzysty i bezbarwny
Strata na suszeniu max. 2,0%
Jodany max. 4 ppm
Metale ciężkie max. 10 ppm
Siarczany max. 150 ppm
Żelazo max. 20 ppm

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
nie dotyczy
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Zwroty H: 
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
GHS07
GHS09
Worki 25 kg