Chemia dla przemysłu

Kwaśny ftalan potasu

Numer CAS: 
877-24-7
Numer WE: 
212-889-4
Wzór chemiczny: 
C8H5KO4
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
KHP, potassium hydrogen phthalate, potassium acid phthalate
Inne nazwy: 
KHP, potasu wodoroftalan
Parametr Wartość
Wygląd białe lub bezbarwne ciało stałe

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Nie sklasyfikowano jako substancja niebezpieczna.