Chemia dla przemysłu

Podsiarczyn sodu

Numer CAS: 
7775-14-6
Numer WE: 
231-890-0
Wzór chemiczny: 
Na2O4S2
Numer indeksu: 
016-028-00-1
Parametr Wartość
Wygląd biały lub szarawobiały, krystaliczny proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
1384
Klasa ADR: 
4.2
Grupa pakowania: 
II
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H251 - Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
Zwroty P: 
P235 - Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410 - Chronić przed światłem słonecznym.
GHS02
GHS07
Słoik 1000 ml
Hobok stalowy