Chemia dla przemysłu

Rodanek amonu

Numer CAS: 
1762-95-4
Numer WE: 
217-175-6
Wzór chemiczny: 
NH4SCN
Numer indeksu: 
615-004-00-3
Nazwa angielska: 
Ammonium thiocyanate
Inne nazwy: 
Tiocyjanian amonu
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształy
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) min. 99,90%
pH (roztwór 5%) 5,0
Żelazo 0,2 mg/kg

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
nie dotyczy
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
GHS07
Worki 25 kg