Chemia dla przemysłu

Rodanek potasu

Numer CAS: 
333-20-0
Numer WE: 
206-370-1
Wzór chemiczny: 
KSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Nazwa angielska: 
Potassium thiocyanate
Inne nazwy: 
Tiocyjanian potasu
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształy
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) min. 99,00%
Żelazo max. 2,0 mg/kg

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
nie dotyczy
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
Zwroty P: 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
GHS07
Worki 25 kg