Chemia dla przemysłu

Siarczan niklu(II)

Numer CAS: 
7786-81-4
Numer WE: 
232-104-9
Wzór chemiczny: 
NiSO4
Numer indeksu: 
028-009-00-5
Nazwa angielska: 
Nickel(II) sulfate, nickelous sulfate
Inne nazwy: 
Siarczan niklu, siarczan niklawy
Parametr Wartość
Wygląd żółty lub zielonożółty proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
3077
Klasa ADR: 
9
Grupa pakowania: 
III
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H: 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H350i - Wdychanie może spowodować raka.
H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
GHS07
GHS08
GHS09