Chemia dla przemysłu

Wersenian dwusodowy 2. hydrat

Numer CAS: 
6381-92-6
Numer WE: 
205-358-3
Wzór chemiczny: 
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Edetatedisodium saltdihydrate
Inne nazwy: 
di-Sodu wersenian 2 . hydrat, disodu edetynian
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształy

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
UWAGA
Zwroty H: 
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zwroty P: 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
GHS07
Worki 25 kg
Hobok stalowy